قالیشویی بانو در کرج

انواع خدمات

فرش های سنتی
فرش های مدرن و سنتی
شستن فرش مدرن